เข้าสู่ระบบ

เป็นรหัสของบริษัทเช่น XA999999

เป็นรหัสผ่านที่เข้าใช้งาน

เป็นรหัสยืนยันที่แสดงในรูปด้านบน

แวดวงมิตรแท้ฯ

เกี่ยวกับเรา

บริษัทก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2547 มีรายชื่อกรรมการ ดังนี้

นายตรีพล เดชสกุลธร
น.ส.ทัดทรวง ศัลย์ศิลป์
น.ส.สุมาลี ชินสงวนเกียรติ

โดยมีวัตถุประสงค์ของบริษัทดังนี้

ให้บริการงานด้านโฆษณาและประชาสัมพันธ์

ทำการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่างๆ ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และกิจกรรมมวลชน เพื่อส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ และให้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลายในกลุ่มองค์กรธุรกิจ

ให้บริการงานด้านงานด้านลูกค้าสัมพันธ์

จัดทำระบบฐานข้อมูลลูกค้าเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของบริษัท สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า เป็นศูนย์กลางในการรับข้อมูลจากลูกค้า และให้บริการเสริมอื่นๆ

ให้บริการงานด้านงานวิจัยและสำรวจตลาด

ทำการวิจัยและสำรวจตลาดในแต่ละพื้นที่ โดยทีมงานอยู่ในพื้นที่ เพื่อให้ได้รับข้อมูลในทุกด้าน อันจะเป็นประโยชน์ ต่อการกำหนดยุทธศาสตร์ทางการตลาด

ให้บริการงานงานส่งเสริมการขาย

จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้ยอดขายบรรลุเป้าหมายที่กำหนด เช่น การจัดทำวัสดุส่งเสริมการขาย จัดโปรแกรมการแข่งขัน จัดกิจกรรมสันทนาการในรูปแบบต่างๆ ตามพื้นที่ เป็นต้น

ให้บริการงานพัฒนาทีมงานการตลาด

ครอบคลุมการสรรหาบุคลากร การอบรมให้ความรู้ทางด้านผลิตภัณฑ์ การให้บริการหลังการขาย ช่องทางการจำหน่าย การบริหารงานและอื่นๆ เพื่อสร้างทีมงานการตลาดที่แข็งแกร่งและเป็นมืออาชีพ

ข่าวสาร


สินค้าส่งเสริมการขาย


กระเป๋า600D
ราคา 70.00 บาท
กระเป๋าผ้าBig Bag

ราคา 240.00 บาท

สำหรับตัวแทน

ติดต่อเรา

บริษัท ดอกเตอร์พีอาร์ จำกัด
295 ชั้น 2 อาคารมิตรแท้ประกันภัย ถนนสี่พระยา บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรฯ : 0-2640-7777
เว็บไซต์ : www.drpr.co.th