มิตรแท้ฯ จัดประชุม ผบ.-พนง. แจ้งผลดำเนินงานครึ่งปีแรก ’61

คุณสุขเทพ จันทร์ศรีชวาลา ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมผู้บริหารและพนักงานเพื่อแถลงผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำครึ่งปีแรกของปี 2561 ซึ่งได้มีการประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นภายในองค์กรอย่างชัดเจน เพื่อเป็นการป้องกันและป้องปรามรวมถึงเป็นการปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์กรด้วยและยังได้กล่าวให้กำลังใจและขอความร่วมมือจากพนักงานทุกคนให้ช่วยกันปฏิบัติงานในครึ่งปีหลังของปี 2561 นี้อย่างเต็มที่มากยิ่งขึ้น เพื่อให้องค์กรสามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งในปี 2561 นี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งฝ่ายงานใหม่ขึ้นจำนวน 3 ฝ่าย ได้แก่ 1.ฝ่ายสำนักกลยุทธ์และทรานส์ฟอร์มเมชั่น 2.ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ 3.ฝ่ายสื่อสารองค์กร เพื่อเป็นการพัฒนางานขององค์กรให้สอดรับกับยุค 4.0 อีกด้วย โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสทั้ง 3 ท่านได้แก่ คุณอรัญ ศรีว่องไทย, คุณรังสรรค์ จูงวัฒนาและคุณสรภ์ศักย์ ภิธเจริญสายทอง ร่วมรับฟังการประชุมฯ ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย มีผู้บริหารและพนักงานประจำสำนักงานใหญ่เข้าร่วมประชุมฯ โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศูนย์ประชุมมิตรแท้ประกันภัย ชั้น 2 อาคารมิตรแท้ประกันภัย ถนนสี่พระยา กรุงเทพฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ส.ค. 2561 ที่ผ่านมา