เงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์

1. DrPR.co.th เป็นบริการที่ถูกจัดทำขึ้นเป็นพิเศษ โดยให้บริการทางด้านข้อมูล ข่าวสาร และฟรีอีเมล์ แก่สมาชิกและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ใช้ทุกคน ดังนั้น จึงขอเรียนให้ผู้ขอใช้บริการทุกท่านทราบว่า ทาง DrPR.co.th จำเป็นต้องกำหนด ข้อตกลงขึ้นมา และท่านจะขอใช้บริการของ DrPR.co.th ได้ก็ต่อเมื่อท่านยอมรับข้อตกลงของ DrPR.co.th โดยหลังจากที่อ่านจบแล้ว ให้ท่านกดปุ่ม "ยอมรับ" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอน กรอกแบบฟอร์มสมัครสมาชิกใหม่ ขอให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจโดยละเอียด เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ในการใช้บริการของส่วนรวมและตัวท่านเอง ในขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มใบสมัครนั้น สมาชิกทุกท่านจะต้องกรอกข้อมูล ต่างๆ ตามความเป็นจริง ลงในแบบฟอร์มลงทะ เบียนสมาชิก และหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ขอให้ท่านแจ้งให้ DrPR.co.th ทราบ โดยการทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวจากปุ่ม "ข้อมูลส่วนตัว"
2. DrPR.co.th ให้บริการข่าวสาร รับและส่งอีเมล์ผ่านทางเวิล์ดไวด์เว็บและระบบออนไลน์ของ DrPR.co.th แก่สมาชิกทุกคน โดยไม่คิดค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งทางสมาชิกต้องจัดหาอุปกรณ์ในการติดต่อเข้าระบบอินเทอร์เน็ตพร้อมทั้งเป็นผู้รับผิดชอบในการจ่ายค่า บริการโทรศัพท์และค่าบริการอินเทอร์เน็ตเอง
3. ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ใช้คำเหล่านี้ ได้แก่ "webmaster", "hostmaster", "admin", "administrator" "postmaster" หรือ คำอื่นๆที่ระบุว่าเป็นผู้ดูแลระบบ DrPR.co.th เป็นชื่อติดต่อบริการ (login name)
4. ชื่อติดต่อบริการ (login name) ต้องใช้ภาษาอังกฤษและตัวเลขเท่านั้น
5. DrPR.co.th ให้บริการเนื้อที่เก็บข้อมูลสำหรับสมาชิกแต่ละราย รายละ 10 เมกะไบต์ (megabyte) ดังนั้นถ้าเนื้อที่เก็บข้อความของท่านเต็มตู้จดหมาย (Inbox) ท่านจะไม่สามารถรับจดหมายได้อีก ซึ่งท่านต้องทำการลบจดหมายที่ไม่ต้องการทิ้งด้วยตัวท่านเอง เพื่อที่ท่านจะได้มีเนื้อที่ในการรับข้อความใหม่ ๆ ได้อีก
6. ในการส่งจดหมาย กำหนดให้ส่งถึงผู้รับ (To) ได้ครั้งละไม่เกิน 10 คน ส่งสำเนา (cc) ได้ไม่ เกินครั้งละ10 คนและสำเนาซ่อน (Bcc) ได้ครั้งละไม่เกิน 10 คน
7. DrPR.co.th ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการและหยุดให้บริการเมื่อใดก็ได้ ตามแต่ความเหมาะสม โดยมิต้องบอกกล่าวให้ท่านทราบล่วงหน้า
8. DrPR.co.th ถือว่าความเป็นส่วนตัวเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับการติดต่อสื่อสารผ่านจดหมาย ดังนั้นแล้ว DrPR.co.th จึงรับประกันได้ว่า DrPR.co.th จะไม่เปิดอ่านข้อความภายในจดหมายของท่าน ยกเว้นในกรณีที่เป็นคำร้องขอจากศาล
9. ทั้งนี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่านเอง DrPR.co.th ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เป็นหน้าที่ของ ท่านในการรักษาชื่อติดต่อบริการ และรหัสผ่านให้ดีโดยไม่บอกให้ผู้อื่นทราบ
10. DrPR.co.th เปิดให้บริการสำหรับการใช้เพื่อส่วนตัวเท่านั้น ห้ามใช้อีเมล์ของ DrPR.co.th เพื่อส่งอีเมล์ขยะ (Junk Mail) ให้กับผู้อื่น หากท่านทำความเสียหายให้กับผู้อื่น ทาง DrPR.co.th จะไม่รับผิดชอบต่อข้อเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
11. สมาชิก DrPR.co.th จะไม่นำบริการไปใช้ในกิจกรรมที่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น รวมทั้งกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของสังคม ทาง DrPR.co.th ไม่รับผิดชอบต่อสิ่งที่ท่านละเมิดกับผู้อื่น
12. ห้ามใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ หรือเป็นการหมิ่นประมาทผู้อื่นในการสื่อสาร ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการใช้อีเมล์
13. DrPR.co.th ไม่ขอรับประกันความเสียหายของจดหมายที่เกิดจากการใช้บริการของ DrPR.co.th ซึ่งอาจจะไม่สามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพราะเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของ DrPR.co.th อาจจะเกิดการเสียหายขึ้นได้โดยอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด อีกทั้ง DrPR.co.th ไม่รับรองความปลอดภัยในการใช้อีเมล์ของ DrPR.co.th เพื่อใช้ในการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต แต่อย่างไรก็ดี ระบบที่ DrPR.co.th เลือกมาให้บริการกับท่านเป็นระบบที่ดีและมีความปลอดภัย ซึ่งในภาวะการทำงานปกติจะไม่เกิดความเสียหายใด ๆ
14. ข้อความ ภาพนิ่ง เสียง หรือภาพวิดีโอต่างๆ ที่พ่วงท้ายมากับจดหมาย DrPR.co.th ซึ่ง เป็นทรัพย์สินของบริษัท ทางเราขอสงวนลิขสิทธิ์ในข้อความ ภาพนิ่ง เสียง และภาพวิดีโอ เหล่านั้น ห้ามมิให้สมาชิกนำไปเผยแพร่
15. หากสมาชิกไม่ได้ใช้บริการ DrPR.co.th ติดต่อกันนาน 2 เดือน DrPR.co.th ขอสงวนสิทธิ์ ในการลบอีเมล์และสมุดบันทึกของท่าน ที่เก็บอยู่บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ออกไป โดยไม่ต้องขออนุญาตก่อน โดยทาง DrPR.co.th ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนการเป็นสมาชิกของท่าน เพราะถือว่าท่านไม่ต้องการใช้บริการจากไทDrPR แล้ว หากท่านต้องการใช้บริการของ DrPR.co.th อีก ท่านจะต้องดำเนินการลงทะเบียนสมาชิกใหม่
16. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการให้บริการ ทาง DrPR.co.th จะแจ้งให้ท่านทราบ โดย ขึ้นหน้าจอ ข้อตกลงใหม่ เพื่อให้ท่านรับทราบและท่านจะใช้บริการของ DrPR.co.th ต่อไปได้ เมื่อท่านยอมรับข้อตกลงใหม่ของ DrPR.co.th โดยการกดปุ่ม "ยอมรับ"
17. หาก DrPR.co.th พบว่าสมาชิกของ DrPR.co.th ละเมิดข้อตกลงที่ได้ตั้งไว้ ทาง DrPR.co.th ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการกับสมาชิกท่านนั้นโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า
ทาง DrPR.co.th ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มเติมเงื่อนไขการให้บริการที่จะมีขึ้นในอนาคตกับสมาชิกโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า